YOHANA BALICHEKO v REPUBLIC ( ) [1988] TZCA 13; (28 July 1988)