Mashaka Bundala vs Zalina Shamte (Land Case No.135 of 2016) [2018] TZHCLandD 446; (06 July 2018)