ALLY FUNDI v REPUBLIC ( ) [1983] TZHC 23; (13 June 1983); 1983 TLR 210 (TZHC)