ALLY KAUZENI v  REPUBLIC ( ) [1983] TZHC 3; (17 January 1983); 1985 TLR 79 (TZHC)