KICHELE MRANGE v REPULIC ( ) [1983] TZHC 6; (02 March 1983); 1983 TLR 158 (TZHC)