ERNEST JOSEPH NYATANDO v REPUBLIC ( ) [1984] TZHC 27; (27 July 1984)