FRANCIS ADOLF v IBRAHIM MUSTAFA ( ) [1989] TZHC 46; (20 November 1989); 1989 TLR 219 (TZHC)