FABIAN MUNRAHA v. RUKAYA MUNRAHA ( ) [1994] TZHC 10; (30 August 1994); 1996 TLR 150 (TZHC)