NDESAMBURO v ATTORNEY GENERAL ( ) [1995] TZHC 1; (01 January 1995); 1997 TLR 137 (TZHC)