SAID JUMA MUSLIM SHEKIMWERI v  ATTORNEY-GENERAL ( ) [1996] TZHC 16; (01 November 1996); 1997 TLR 3 (TZHC)