Amri v Yusuph (MISC. CIVIL CASE NO. 100 OF 2003) [2003] TZHC 10; (19 May 2003)